Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Bestuur, commissies en pensioenbureau (per 1-7-2020)
 
De samenstelling van het bestuur, de commissies en het pensioenbureau is als volgt: 

College van Vereffenaars   Geboortejaar Aftredend
Vereffenaars namens de aangesloten ondernemingen:      
Dhr. dr. P.C. van Aalst Lid 1965 1-11-2021
Dhr. mr. H. Doornbosch  Lid 1969 1-11-2020
Dhr. H.W. Groenevelt Lid 1954 1-11-2020
Dhr. ir drs M.P. Laeven Lid 1964 1-01-2022
       
Vereffenaars namens de deelnemers:      
Mw. ir. M.J. van Dullemen Lid 1961 1-11-2022
Dhr. ir. K.J. van Esch Plv. voorzitter 1961 1-11-2020
Dhr. drs. M.A.H. Schoppink Voorzitter* 1965 1-11-2020

 

     
Vereffenaars namens de pensioengerechtigden:      
Dhr. ir. J.J. Betzema
Dhr. M. van der Spek QC
Plv. Secretaris
Secretaris*
1948
1958
1-11-2020
1-11-2022

Dhr. J.P. Bosman

Lid

1953

1-01-2022

* Dagelijks bestuur      

 

     
Pensioenbureau      
Dhr. mr. ing. W.J.M. Berndsen Directeur    
Mevr. G.A. Hardeman Financieel administratief medewerker  
Mevr. A.A.M. Krooder-de Groot Secretarieel administratief medewerker  
Mevr. mr. M.J. van Kroonenburg Senior Adviseur    
Dhr. J. Kuiper Controller    
Mevr. H. Tiesman-Parastatidis Secretarieel administratief medewerker  


Verantwoordingsorgaan 
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Dit orgaan controleert ook of het bestuur in haar beleid de belangen evenwichtig behartigt.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden:  

    Geboortejaar Aftredend
Leden namens de aangesloten ondernemingen:      
Dhr. J.P. Bosman Voorzitter 1953 1-1-2022
Dhr. drs. M.P. Laeven Lid 1964 1-1-2022
       
Leden namens de werknemers:      
Mevr. mr. E.E.C.M. Strang Secretaris 1983 1-1-2022
Dhr. ir. drs. D.M. Vos Plv. voorzitter 1987  1-1-2022

Vacature                             

 

     
Leden namens de pensioengerechtigden:      
Dhr. ir. H. van Diggelen Plv. secretaris 1945 1-1-2020
Dhr. ir. H.J.W. Postma MBA Lid 1951 1-1-2022

 
Visitatiecommissie
Het pensioenfonds kent ook intern toezicht, in de vorm van een visitatiecommissie. Dit is een commissie van drie onafhankelijke (externe) deskundigen. De samenstelling is jaarlijks wisselend. De visitatiecommissie beoordeelt:

  • de effectiviteit van beleids- en bestuursprocedures en -processen
  • het risicomanagement 
  • de aansturing door het bestuur 
  • de checks and balances binnen het fonds


Overig toezicht
Alle pensioenfondsen in Nederland moeten zich houden aan de regels zoals die geformuleerd zijn in de Pensioenwet. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht hierop. Deze instanties controleren of de beleggingen verantwoord geschieden, of het financiële beheer en de administratie van het pensioenfonds deugdelijk zijn en of de voorlichting aan de deelnemers voldoende is.

Daarnaast stelt een externe actuaris vast of het pensioenfonds voldoende middelen heeft om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Een externe accountant controleert de jaarrekening.

 

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT