Small textMedium textMaximum text
 
Ik ben werknemer
 
 
 
Ik ben met pensioen
 
 
 
Ik ben uit dienst
 
 
 
Het Pensioenfonds
 
 

Bestuur, commissies en pensioenbureau (per 31-12-2019)
 
De samenstelling van het bestuur, de commissies en het pensioenbureau is als volgt: 

Bestuur   Geboortejaar Aftredend
Bestuursleden namens de aangesloten ondernemingen:      
Dhr. dr. P.C. van Aalst Lid 1965 1-11-2021
Dhr. mr. H. Doornbosch  Lid 1969 1-11-2020
Dhr. H.W. Groenevelt Lid 1954 1-11-2020
       
Bestuursleden namens de deelnemers:      
Mw. ir. M.J. van Dullemen Lid 1961 1-11-2022
Dhr. ir. K.J. van Esch Plv. voorzitter 1961 1-11-2020
Dhr. drs. M.A.H. Schoppink Voorzitter * 1965 1-11-2020

 

     
Bestuursleden namens de pensioengerechtigden:      
Dhr. ir. J.J. Betzema Plv. secretaris 1948 1-11-2020

Dhr. M. van der Spek QC

* Dagelijks bestuur

Secretaris *

 

1958

 

1-11-2022

 

 

     
Beleggingsadviescommissie      
Dhr. dr. P.C. van Aalst Voorzitter    
Dhr. ir. J.J. Betzema Lid    
Mevr. ir. M.J. van Dullemen Aspirant-lid    
Dhr. M. van der Spek QC Toehoorder    
Dhr. mr. ing. W.J.M. Berndsen Adviseur    
Dhr. J. Kuiper Adviseur    
       
Governancecommissie      
Dhr. mr. D. Doornbosch Lid    
Dhr. H.W. Groenevelt Voorzitter    
Dhr. drs. M.A.H. Schoppink Lid    
Dhr. mr. ing. W.J.M. Berndsen Adviseur    
Mevr. mr. M.J. van Kroonenburg Adviseur    
       
Auditcommissie      
Dhr. ir. K.J. van Esch Toehoorder    
Dhr. drs. M. Schoppink Lid    
Dhr. M. van der Spek QA Voorzitter    
Dhr. mr. ing. W.J.M. Berndsen Adviseur    
Dhr. J. Kuiper Adviseur    
       
Pensioenbureau      
Dhr. mr. ing. W.J.M. Berndsen Directeur    
Mevr. G.A. Hardeman Financieel administratief medewerker  
Mevr. A.A.M. Krooder-de Groot Secretarieel administratief medewerker  
Mevr. mr. M.J. van Kroonenburg Senior Adviseur    
Dhr. J. Kuiper Controller    
Mevr. H. Tiesman-Parastatidis Secretarieel administratief medewerker  


Verantwoordingsorgaan 
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Dit orgaan controleert ook of het bestuur in haar beleid de belangen evenwichtig behartigt.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden:  

    Geboortejaar Aftredend
Leden namens de aangesloten ondernemingen:      
Dhr. J.P. Bosman Voorzitter 1953 1-1-2022
Dhr. drs. M.P. Laeven Lid 1964 1-1-2022
       
Leden namens de werknemers:      
Mevr. mr. E.E.C.M. Strang Secretaris 1983 1-1-2022
Dhr. ir. drs. D.M. Vos Plv. voorzitter 1987  1-1-2022

Vacature                             

 

     
Leden namens de pensioengerechtigden:      
Dhr. ir. H. van Diggelen Plv. secretaris 1945 1-1-2020
Dhr. ir. H.J.W. Postma MBA Lid 1951 1-1-2022

 
Visitatiecommissie
Het pensioenfonds kent ook intern toezicht, in de vorm van een visitatiecommissie. Dit is een commissie van drie onafhankelijke (externe) deskundigen. De samenstelling is jaarlijks wisselend. De visitatiecommissie beoordeelt:

  • de effectiviteit van beleids- en bestuursprocedures en -processen
  • het risicomanagement 
  • de aansturing door het bestuur 
  • de checks and balances binnen het fonds

Het verslag van de visitatiecommissie treft u aan in het jaarverslag.


Overig toezicht
Alle pensioenfondsen in Nederland moeten zich houden aan de regels zoals die geformuleerd zijn in de Pensioenwet. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht hierop. Deze instanties controleren of de beleggingen verantwoord geschieden, of het financiële beheer en de administratie van het pensioenfonds deugdelijk zijn en of de voorlichting aan de deelnemers voldoende is.

Daarnaast stelt een externe actuaris vast of het pensioenfonds voldoende middelen heeft om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Een externe accountant controleert de jaarrekening.

 

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT