Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Wezenpensioen
Je bent tijdens je dienstverband automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Jouw kind heeft recht op wezenpensioen vanaf de dag van jouw overlijden. Ieder kind dat (half) wees wordt, ontvangt individueel onvoorwaardelijk een eigen wezenpensioen tot 23 jaar. 

Bij overlijden van een actieve deelnemer bedraagt het wezenpensioen 0,25% van de risicogrondslag (zie grondslag vrijwillig partnerpensioen) per te behalen deelnemersjaar. Het wezenpensioen is standaard verzekerd tijdens je dienstverband.
 

SpaarPartnerpensioen
In de Sweco-pensioenregeling spaar je niet alleen voor jezelf maar ook voor je partner. Het partnerpensioen is een uitkering die je partner ontvangt vanaf het moment dat je komt te overlijden. Iedere deelnemer bouwt een spaarpartnerpensioen op.


RisicoPartnerpensioen
Daarnaast is het mogelijk dat je je partner aanvullend verzekert, in geval van overlijden voor de 68-jarige leeftijd. Dit is een vrijwillige keuze, je moet zelf actie ondernemen!

Ben je ongehuwd samenwonend en heb je geen notariële samenlevingsovereenkomst, dan kun je geen aanvullend partnerpensioen bij overlijden afsluiten.

Bij indiensttreding bij Sweco ontvang je de startbrief van het pensioenfonds. In de startbrief wordt het partnerpensioen aangeboden. Er wordt uitgelegd aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor aanvullend partnerpensioen. Dit Partnerpensioen is vrijwillig en daarmee een keuze.

Wie komt in aanmerking als partner? De partner is de echtgeno(o)t(e) of degene waarmee je een geregistreerd partnerschap bij de gemeente bent aangegaan, of degene met wie je bij notariële akte een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten.

Ben je gehuwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan ontvang je bericht van het fonds dat je automatisch verzekerd wordt. Wil je dit niet, dan moet je een afstandsverklaring tekenen en terugsturen naar het pensioenfonds. De actie ligt bij jou.

Heb je een notariële akte? Dan moet je een kopie van deze samenlevingsovereenkomst en het aanmeldingsformulier binnen twee maanden aan het pensioenfonds sturen. Zo kom je in aanmerking voor aanvullend partnerpensioen.

Geen partnerpensioen verzekerd, dan kun je daar op twee vaste momenten op terugkomen:

  • Binnen twee maanden na het aangaan van een partnerschap;
  • Binnen twee maanden na de geboorte van je kind.

Je neemt zelf actie en stuurt het aanmeldingsformulier op aan het pensioenfonds. Is de aanleiding een samenlevingsovereenkomst, dan stuur je een kopie daarvan mee. Zijn deze twee vaste momenten voor je geen optie dan volgt mogelijk de procedure voor spijtoptant. Wil je tussentijds (als spijtoptant) toch het partnerpensioen verzekeren, dan is dat alleen mogelijk als je geen verhoogd sterfterisico heeft. Dit moet vastgesteld worden door een arts, niet zijnde je huisarts. Daarvoor zijn twee mogelijkheden.

Of je kunt zelf op zoek gaan naar een arts - niet zijnde je huisarts - die je keurt en die een verklaring opstelt waarin gemeld wordt dat je geen verhoogde sterfterisico hebt.

Of je kunt een keuring aanvragen bij De Bedrijfspoli. Je kunt zelf, zonder tussenkomst van het pensioenfonds, telefonisch een afspraak maken.

Bij het afspreken voor de medische keuring meld je dat de keuring voor het pensioenfonds Grontmij is. Bel voor een afspraak en vraag naar de medisch secretaresse van:

De Bedrijfspoli
Kerkenbos 1008
6546 BA Nijmegen
T 024 371 77 99
W www.debedrijfspoli.nl

Ontvang je na de medische keuring een uitslag die aangeeft dat je geen verhoogde sterfterisico hebt, dan stuur je de uitslag binnen veertien dagen op naar het pensioenfonds. Je voegt daarbij het aanmeldingsformulier en een kopie van jouw notariële akte als je niet gehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. Op deze wijze kun je als spijtoptant toch nog toetreden tot de regeling partnerpensioen.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT