Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Uit dienst
Als je Sweco verlaat, heeft dit gevolgen voor je pensioen. Je kunt je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Grontmij (SPG) laten staan, maar je kunt dit ook meenemen naar pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

I. Waardeoverdracht
Als je uit dienst treedt van Sweco heb je het wettelijke recht jouw, bij ons pensioenfonds, opgebouwde pensioenrechten mee te nemen naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Dit is echter niet verplicht. Je kunt je rechten ook achterlaten bij SPG. Deze kunnen dan jaarlijks voorwaardelijk worden aangepast met een toeslag. Deze toeslag is geen recht, maar is voorwaardelijk, dus voor zover er financiële middelen beschikbaar zijn. Het bestuur beslist jaarlijks of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Nieuwe pensioenverzekeraar
Waardeoverdracht naar je nieuwe pensioenuitvoerder gaat in principe niet automatisch. Je moet binnen zes maanden na indiensttreding een aanvraag tot pensioenoverdracht indienen bij je nieuwe werkgever of nieuwe pensioenuitvoerder. De verdere gang van zaken is hetzelfde als wat je hierboven kunt lezen over pensioen overdragen naar SPG onder In dienst.

Bij collectieve overgang naar een andere werkgever kunnen bepalingen gesteld worden aan de mogelijkheid tot waardeoverdracht. Neem in die gevallen contact met ons op.

Oude pensioenen
Als je vóór 8 juli 1994 bij je vorige werkgever bent vertrokken, dan kun je geen aanspraak maken op het wettelijk recht om jouw pensioenrechten te laten overdragen. Je bent dan afhankelijk van de vrijwillige medewerking van je nieuwe en vorige pensioenuitvoerder. SPG is in ieder geval altijd bereid aan die overdracht mee te werken. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Dit kan bij andere pensioenuitvoerders wel het geval zijn. De rechten die je inbrengt worden daarna door SPG op dezelfde wijze behandeld als andere pensioenoverdrachten.
 

II. Klein pensioen

A. Afkoop klein pensioen bij beëindiging dienstverband voor 1 januari 2018
Wanneer je kortstondig bij Sweco werkt, kan het voorkomen dat je slechts een klein pensioen hebt opgebouwd. Dit opgebouwde premievrije (kleine) pensioenrecht mag afgekocht worden bij beëindiging dienstverband voor 2018. Reden is de onevenredig zware administratieve belasting van het fonds. Dit staat niet meer in verhouding tot het uit te betalen pensioen. Het wordt te duur voor de pensioenuitvoerder, om het pensioen te beheren. Het Ministerie van SZW heeft voor 2020 het grensbedrag voor afkoop klein pensioen vastgesteld op € 497,27. Er zijn er drie eisen voor afkoop zonder jouw toestemming:

  • Het pensioen is lager dan € 497,27 bruto per jaar (2020);
  • Afkoop mag op zijn vroegst twee jaar na het stoppen van de actieve deelneming aan het pensioenfonds plaatsvinden;
  • Het pensioenfonds moet binnen zes maanden, na de termijn van twee jaar, de gewezen deelnemer inlichten en de afkoop uitvoeren.

Let op: Ook de waarde van kleine pensioenen kan (binnen twee jaar) overgedragen worden. Zie hierover vorenstaande tekst. Het is daarom dat de kleine pensioenen pas na twee jaar afgekocht mogen worden.

In de bijlage van het pensioenreglement zijn afkooptarieven klein pensioen opgenomen.

Belastingdienst
Over de afkoop van een klein pensioen wordt belasting geheven. Hoeveel is afhankelijk van jouw inkomen, maar gemiddeld genomen is dit al snel 40 procent. Ons pensioenfonds heft belasting over het afkoopbedrag, echter, je dient hiervan wel opgave te doen bij jouw opgave inkomstenbelasting.

B. Automatische waardeoverdracht klein pensioen bij beëindiging van het dienstverband vanaf 1 januari 2018
Wanneer je kortstondig bij Sweco werkt, kan het voorkomen dat je slechts een klein pensioen hebt opgebouwd. Dit opgebouwde premievrije (kleine) pensioenrecht mag afgekocht worden bij beëindiging van het dienstverband vanaf 2018. Het fonds draagt dan automatisch de waarde over naar de nieuwe pensioenuitvoerder voor zover het opgebouwde pensioen niet meer bedraagt dan € 497,27 bruto per jaar per 1 januari 2020.
 

Let op: Indien het opgebouwde ouderdomspensioen van de gewezen deelnemer minder bedraagt dan € 2,-, dan komt dit opgebouwde ouderdomspensioen, alsmede het opgebouwde spaarPartnerpensioen te vervallen.


Pensioenoverzicht
Mogelijk hebt je tijdens een ander dienstverband ook pensioenrechten opgebouwd bij een ander pensioenfonds. Als ex-deelnemer van iedere willekeurige pensioenuitvoerder ontvang je eens in de 5 jaar een pensioenoverzicht van dat pensioenfonds. Hierop kun je lezen wat je aan rechten heeft bij die pensioenuitvoerder en waarop je kunt rekenen als je straks met pensioen gaat. Alle pensioenuitvoerders maken gebruik van het uniforme pensioenoverzicht (UPO). Dit moeten alle pensioenuitvoerders in Nederland gebruiken. Dat maakt het gemakkelijker om een totaaloverzicht te krijgen van jouw pensioensituatie.

Om jou een zo compleet mogelijk overzicht te bieden, hebben de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (de uitvoerder van o.a. de AOW) de Stichting Pensioenregister opgericht. Je kunt u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl een overzicht krijgen van de door jou opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en van jouw AOW-rechten.

 

 

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT