Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Als je werkloos wordt, stopt de opbouw van je pensioen. Er is geen dienstverband meer met Sweco. Er wordt dus geen pensioenpremie meer voor je betaald door Sweco. De tot ontslagdatum opgebouwde rechten blijven bij ons pensioenfonds staan tot jouw pensionering of tot je je pensioen meeneemt naar een volgende werkgever.

Voorwaardelijke toeslagen

Het bestuur kan, zolang er voldoende middelen zijn, met inachtneming van de bepalingen in artikel 17 van het pensioenreglement, jaarlijks besluiten toeslagen te verlenen op:

  • De pensioenaanspraken van deelnemers;
  • De ingegane pensioenen; 
  • De premievrije pensioenaanspraken van deelnemers en gewezen deelnemers; 
  • De bij scheiding aan de ex-partners toegekende bijzondere en verevende pensioenaanspraken; 
  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen;
  • De aanspraken bij voortzetting deelnemerschap als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks per 1 januari toeslag verleend van maximaal de stijging van het percentage van de consumentenprijsindex voor alle bestedingen (afgeleid) over de laatst verstreken periode van 1 oktober tot en met 30 september (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek). Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement en uit algemene middelen van het fonds gefinancierd.

Bij het bepalen van de hoogte van de toeslag voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden wordt een beleidsstaffel toegepast. Deze staffel is opgenomen in de ABTN van het fonds.

Het bestuur zal verwachtingen betreffende de lastenontwikkeling van de pensioenregeling als geheel, of van onderdelen daarvan, in toekomstige jaren in zijn beoordeling bij de toeslagverlening mee laten wegen. Eén en ander brengt mee dat het bestuur te allen tijde bevoegd is de systematiek van toeslagverlening en de geformuleerde ambitie aan de omstandigheden aan te passen, ook ten aanzien van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Er is geen recht op toekomstige toeslagverlening. Het is daarmee niet zeker of en in hoeverre in de toekomst een toeslag wordt verleend.

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van extra toeslagen.

Afstempelen
Er kan een situatie ontstaan waarin middelen te kort schieten. Dit is de situatie waarin het zogenaamde afstempelen aan de orde is.

Pensioenfondsen hebben te maken met bijna dagelijks wisselende dekkingsgraden. De financiële situatie van een pensioenfonds kan in korte tijd sterk veranderen waardoor de minimale dekkingsgraad van het fonds niet meer wordt gehaald. Indien dit het geval is, zullen opgebouwde en ingegane pensioenen worden gekort. Het risico ligt volledig bij de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Zij zullen samen de tekorten opvangen. De werkgever zal niet bijspringen om het tekort aan te vullen. Dit is overigens bij SPG tot heden niet aan de orde geweest.

Het pensioenreglement 2019 kent geen herstel van korting van pensioenrechten.


 

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT