Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 

Voorwaardelijke toeslagen
SPG streeft een toekomstbestendig pensioenstelsel na, waarbij een waardevast pensioen hoog in het vaandel staat. Een pensioenaanspraak die je nu opbouwt en die niet aan inflatie wordt aangepast, zal op den duur sterk in waarde verminderen. Daarom is het van belang dat je opgebouwde pensioenaanspraken jaarlijks worden aangepast aan de inflatie. Deze indexatie wordt toeslagverlening genoemd. De toeslagverlening is voorwaardelijk; er wordt pas toeslag verleend als er – naar het oordeel van het bestuur - voldoende geld (lees: middelen) is en er dus aan strenge eisen wordt voldaan.

Het bestuur kan, zolang er voldoende middelen zijn en met inachtneming van het in de overige leden van pensioenreglement 2019 Artikel 17 bepaalde, jaarlijks besluiten toeslagen te verlenen op:
1.
de pensioenaanspraken van actieve deelnemers; 
2. de a
anspraken bij voortzetting deelnemerschap als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Op de pensioenaanspraken, zoals hierboven beschreven, wordt jaarlijks per 1 januari toeslag verleend van maximaal de stijging van de  consumentenprijsindex voor alle bestedingen (afgeleid) over de laatst verstreken periode van 1 oktober tot en met 30 september (Bron: CBS). Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenaanspraken worden aangepast. Deze voorwaardelijke toeslagverlening wordt voor zover mogelijk gefinancierd uit het beleggingsrendement en uit de algemene middelen van het fonds. Bij het bepalen van de hoogte van de toeslag houdt het bestuur rekening met de in de ABTN opgenomen staffel.

Het bestuur zal verwachtingen betreffende de lastenontwikkeling van de pensioenregeling als geheel, of van onderdelen daarvan, in toekomstige jaren in zijn beoordeling bij de toeslagverlening mee laten wegen. Eén en ander brengt mee dat het bestuur te allen tijde bevoegd is de systematiek van toeslagverlening en de geformuleerde ambitie aan de omstandigheden aan te passen. Er is geen recht op toekomstige toeslagverlening. Het is daarmee niet zeker of en in hoeverre in de toekomst een toeslag wordt verleend.
 
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van extra toeslagen. Als leidraad voor extra toeslagen zijn door het bestuur uitgangspunten geformuleerd, die in de ABTN zijn opgenomen.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor de deelnemers niet geïndexeerd: 

Jaar

Indexatie SPG

Stijging van de prijzen*

2020

0,00%

1,64%

2019

0,00%

 1,47%

2018

0,00%

1,47%

* Deze cijfers zijn overgenomen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 

Afstempelen - Korten
Er kan een situatie ontstaan waarin middelen te kort schieten. Dit is de situatie waarin het zogenaamde afstempelen (korten) aan de orde is.
Pensioenfondsen hebben te maken met bijna dagelijks wisselende dekkingsgraden. De financiële situatie van een pensioenfonds kan in korte tijd sterk veranderen waardoor de minimale dekkingsgraad van het fonds niet meer wordt gehaald. Indien dit het geval is, zullen opgebouwde en ingegane pensioenen worden gekort. Het risico ligt volledig bij de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Zij zullen samen de tekorten opvangen. De werkgever zal niet bijspringen om het tekort aan te vullen. Dit is overigens bij SPG tot heden niet aan de orde geweest.
Het pensioenreglement 2019 kent geen herstel van korting van pensioenrechten.

Verwachting voor de komende jaren
De kans op indexatie in de komende jaren is helaas weer verder weg dan vorig jaar. Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van pensioenen, met name de lage rente, kunnen we een korting van uw opgebouwde pensioen in de komende jaren niet uitsluiten.

 

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT