Small textMedium textMaximum text
 
Het Pensioenfonds
 
 


Hoe is jouw pensioen geregeld?

Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen

Je neemt deel aan de pensioenregeling van Sweco Nederland en daarom bouw je ouderdomspensioen op bij Stichting Pensioenfonds Grontmij (SPG). Dat ouderdomspensioen ontvang je als 68 jaar wordt. Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Meer informatie over de AOW vind je op www.svb.nl. Hoeveel pensioen je straks ontvangt van SPG is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend, het opbouwpercentage dat wordt vastgesteld, de inhoud van de pensioenregeling waaraan je deelneemt en het aantal jaren dat je deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf je 68ste jaar maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het verwachte ouderdomspensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling 2019 is gebaseerd op een pensioenovereenkomst. De regeling is een Collective Defined Contribution-regeling met een middelloonsystematiek.

Collective Defined Contribution

In een Collective Defined Contribution-regeling verplicht de werkgever zich een vaste premie te betalen voor alle medewerkers onder de Sweco Nederland-Cao. 
Er wordt dus niet extra betaald als;
a. het pensioenfonds onvoldoende dekking heeft om aan alle verplichtingen te voldoen;
b. de vaste premie onvoldoende blijkt te zijn om de maximale pensioenopbouw toe te kennen. Als de maximale opbouw van 1,875% per jaar niet volledig kan worden toegekend, wordt de opbouw van het pensioen verlaagd. Hiervan is sprake als de rente laag is. 

Het risico van een tekort ligt bij de deelnemers. De regeling is dus niet gegarandeerd, maar voorwaardelijk.
 

Middelloonsystematiek

Middelloon betekent dat ouderdomspensioen gebaseerd is op je gemiddeld verdiende salaris. Je bouwt 1,31% (2020) op over je pensioengrondslag. De pensioengrondslag wordt op 1 januari vastgesteld voor het hele jaar. De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover pensioen wordt berekend. Deze grondslag is je salaris (tot een maximum salaris van € 110.111,-) verminderd met de AOW-franchise (€ 14.167,- in 2020). De AOW-franchise is afgeleid van de AOW. Het is het deel van je salaris, waarover je geen pensioen opbouwt én geen premie betaalt. Als je met pensioen gaat, komt voor dit deel de AOW in de plaats. 

Pensioen en deeltijd

Als je in deeltijd werkt, is je pensioenopbouw gekoppeld aan je deeltijdpercentage. Als je bijvoorbeeld 60% van een volledig dienstverband werkt, is je pensioenopbouw ook 60% van wat je bij een volledig dienstverband zou opbouwen. De precieze regels over de inhoud van je pensioenregeling vind je in het pensioenreglement.

 
Partnerpensioen Opbouw
SpaarPartnerpensioen

Als je komt te overlijden heeft je partner recht op een spaarPartnerpensioen. Bij SPG bouw je dat spaarPartnerpensioen verplicht op door de premies die je werkgever en jij betalen. De opbouw bedraagt 70% van het jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen.

 • Als je overlijdt terwijl je nog in dienst bent bij Sweco Nederland, krijgt je partner levenslang een spaarPartnerpensioen dat je tot het moment van overlijden hebt opgebouwd.

Let op: Kijk ook onder: Welke keuzes heb je zelf? Om een risicoPartnerpensioen bij overlijden tijdens je dienstverband te verzekeren.

 • Als je overlijdt voor je pensioenrichtleeftijd maar op dat moment niet meer in dienst bent van Sweco Nederland en niet je opgebouwde pensioen hebt meegenomen naar je nieuwe werkgever (zie waardeoverdracht), ontvangt je partner een levenslang spaarPartnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot het moment van uitdiensttreding.
 • Als je overlijdt na je pensionering ontvangt je partner een levenslang spaarPartnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot het moment van pensionering.
 • Als je geen partner hebt, dan kun je het spaarPartnerpensioen op de pensioendatum omzetten in extra ouderdomspensioen.

Zie meer hierover in het pensioenreglement.

 
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Als deelnemer van SPG is er voor je kinderen een wezenpensioen geregeld. Het wezenpensioen wordt aan je minderjarige kinderen uitbetaald als je overlijdt. Je bent automatisch verzekerd voor wezenpensioen tijdens je dienstverband, ook als je geen partnerpensioen hebt verzekerd.

Je kind heeft recht op wezenpensioen vanaf de dag van jouw overlijden. Ieder kind dat (half) wees wordt, ontvangt individueel onvoorwaardelijk een eigen wezenpensioen tot 23 jaar.

De precieze regels over het wezenpensioen vind je in het pensioenreglement.

 
arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschikt

I. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als je onder het huidige pensioenreglement arbeidsongeschikt raakt én het UWV bevestigt die arbeidsongeschiktheid in een beschikking dan kom je in aanmerking voor voortzetting van je pensioenopbouw. Deze pensioenopbouw zal premievrij worden voortgezet in dezelfde mate waarin het UWV je arbeidsongeschikt heeft verklaard, rekening houdend met je eventuele deeltijd pensioensalaris.

II. Arbeidsongeschiktheidspensioen
Als je onder het huidige pensioenreglement arbeidsongeschikt raakt én het UWV bevestigt die arbeidsongeschiktheid in een beschikking dan kun je onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarbij wordt altijd uitgegaan van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat vastgesteld is door het UWV in haar beschikking. En bij de berekening wordt rekening gehouden met je deeltijd pensioensalaris.
Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal 75% van je (deeltijd)pensioensalaris boven het UWV-maximumdagloon en maximaal een aanvulling tot 75% onder het UWV-maximumdagloon. Het maximumdagloon is bruto per jaar € 57.232 (2020). Het UWV regelt de werknemersverzekeringen vanuit de overheid zoals WW en WIA (Werkloosheid en Arbeidsongeschiktheid). Maar deze overheidsverzekeringen beperken zich tot het maximumdagloon, SPG heeft bij arbeidsongeschiktheid een aanvulling geregeld.

Het is belangrijk dat je het pensioenfonds informeert over de wijzigingen in je arbeidsongeschiktheid.

Alle details over arbeidsongeschiktheid en pensioen vind je in het pensioenreglement.

 
reglement
Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Klik door naar het pensioenreglement.
 
risicopartnerpensioen

Je betaalt in onze pensioenregeling bij indiensttreding standaard een premie voor het risicoPartnerpensioen. Op het formulier Verklaring risicoPartnerpensioen geef je aan of je dit wel of niet wilt verzekeren. Let op: als jij en je partner niet voldoen aan de voorwaarden of als je geen partner hebt, betaal je mogelijk ten onrechte premie. Stuur dus altijd het formulier terug naar het pensioenfonds. Indien je de deelname opzegt binnen twee maanden na ontvangst van de welkomstbrief (pensioen 1-2-3), geldt geen opzegtermijn en wordt de premie gerestitueerd vanaf de aanvang van deelname.

Werk je niet meer bij Sweco Nederland en je overlijdt? Dan krijgt je partner geen risicoPartnerpensioen meer van ons. Alleen het opgebouwde spaarPartnerpensioen is beschikbaar voor je partner, indien je overlijdt.

 
geenwezenpensioen

Je hebt in onze pensioenregeling geen wezenpensioen op opbouwbasis. Wel is er een wezenpensioen verzekerd tijdens je dienstverband.
Werk je niet meer bij Sweco Nederland en overlijd je, dan krijgen je kinderen geen wezenpensioen.

 
gemaximeerd

De pensioenopbouw is gemaximeerd tot een salaris van
€ 110.111,- (2020). Volgens de wet mag je namelijk alleen over je salaris tot € 110.111,- fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen. Het pensioenfonds kent geen aparte pensioenregeling voor het inkomen boven deze grens.

 
drie_pijlers

Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie onderdelen. De hoogte van je pensioeninkomen hangt af van wat je in elk onderdeel hebt opgebouwd.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor je AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl. Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat je via je werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vind je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvang je één keer per jaar zolang je pensioen opbouwt bij SPG. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat je nu hebt opgebouwd. Op het UPO vind je ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor je partner en kinderen als je overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vind je een overzicht van al het pensioen dat je hebt opgebouwd in de banen die je hebt gehad. Ook je AOW staat in het totaal overzicht opgenomen.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kunt zelf een aanvulling regelen op je AOW en het pensioen dat je opbouwt via Sweco Nederland. Dat kan bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten.

 
middelloon

De pensioenregeling is een Collective Defined Contribution-regeling. Dit is een pensioenregeling waarbij de werkgever zich verplicht een vaste premie te betalen. Deze premie wordt betaald voor alle medewerkers onder de Sweco Nederland-Cao. Uit deze CDC-premie wordt een middelloonregeling gefinancierd. Dit betekent dat je ouderdomspensioen gebaseerd is op je gemiddeld verdiende salaris.

Je bouwt jaarlijks pensioen op over je pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. Deze grondslag is je salaris (tot een maximum van € 110.111,- in 2020) verminderd met de AOW-franchise (€ 14.167,- in 2020). De AOW-franchise is afgeleid van de AOW. Het is het deel van je salaris, waarover je geen pensioen opbouwt én geen premie betaalt. Als je met pensioen gaat, komt voor dit deel de AOW in de plaats. Je bouwt maximaal 1,875% (2020: 1,31%) op van je pensioengrondslag. De pensioengrondslag en het opbouwpercentage wordt op 1 januari vastgesteld voor het hele jaar. Het totale pensioen dat je op deze manier opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf je pensioendatum (68) ontvang je dit pensioenbedrag zo lang je leeft.

Voor meer informatie kijk in het pensioenreglement.

opbouw

Opbouwpercentage
Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over je hele brutoloon. Over € 14.167,- (2020) bouw je geen pensioen op omdat je later ook AOW van de overheid gaat ontvangen. Dit noemen we de franchise.


Over het salaris minus de franchise wordt 1,31% (2020) ouderdomspensioen opgebouwd. Het maximumsalaris bedraagt € 110.111,- (2020).

SPG streeft naar een pensioenopbouw van 1,875% per jaar. Het opbouwpercentage wordt jaarlijks vastgesteld afhankelijk van de beschikbare premie en de rente.

Voorbeeld:
Stel: je bruto jaarsalaris is € 40.000.
Je pensioengrondslag is dan € 40.000 – € 14.167,- (de franchise) =  € 25.833.
Je bouwt in dit betreffende jaar 1,31% pensioen op over € 25.833 =  € 338,41.
Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van wat je in al je dienstjaren opbouwt plus de eventuele indexatie.

Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van wat je in al je dienstjaren opbouwt plus de eventuele indexatie. 

Verwachting voor de komende jaren
Vanwege de lage rente staat het opbouwpercentage onder druk. De ambitie van 1,875% opbouw per jaar kan al enkele jaren niet worden waargemaakt. Het fonds verwacht dat deze ambitie ook de komende jaren niet wordt gehaald.

 
premieverdeling_beide

Pensioenpremies
Jij en je werkgever betalen iedere maand pensioenpremies. De jaarpremies bedragen een percentage van de pensioengrondslag van deze regeling.


In feite is de premie de prijs van je pensioen. Je werkgever betaalt elke maand de totale pensioenpremie aan SPG. Je werkgever houdt maandelijks jouw deel van de pensioenpremie in op je bruto salaris. Het exacte bedrag staat op je loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat ook op je loonstrook.

Meer informatie over de financiering van de pensioenregeling vind je in het pensioenreglement.

 
vrijwillig_risicoPartnerpensioen

RisicoPartnerpensioen
Het risicoPartnerpensioen zijn twee vrijwillige risicoverzekeringen. Je sluit deze verzekeringen af voor het geval je komt te overlijden tijdens je dienstverband. Een risicoPartnerpensioen is geen pensioen op opbouwbasis, er wordt dus niets gespaard.

Levenslang risicoPartnerpensioen
Deze verzekering vult het opgebouwde spaarPartnerpensioen aan tot 70% van het bereikbare ouderdomspensioen in het huidige reglement. Dit partnerpensioen wordt uitgekeerd bij je overlijden tijdens het dienstverband zolang je partner leeft. Als je aangemeld bent voor het levenslange risicoPartnerpensioen, dan ben je automatisch verzekerd voor het tijdelijk risicoPartnerpensioen.

Tijdelijk risicoPartnerpensioen 
Als je het levenslange risicoPartnerpensioen verzekerd hebt en je overlijdt tijdens je dienstverband, dan wordt het uit te keren partnerpensioen tijdelijk verhoogd. Dit heet het Tijdelijk risicoPartnerpensioen. Deze verhoging duurt tot je partner zelf de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Daarna zal je partner AOW gaan ontvangen. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt € 12.175,71 (2020), bij een voltijds dienstverband.

De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Alle details over het partnerpensioen kun je vinden in het pensioenreglement.

 
waardeoverdracht

Waardeoverdracht
Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat vraag je aan je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Laat je hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van SPG en van je mogelijke nieuwe pensioenuitvoerder en van de inhoud van je oude en je nieuwe pensioenregeling. Als je besluit tot waardeoverdracht, geef dit dan aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft je pensioen staan bij SPG en wordt het vanaf je 68ste jaar aan je uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan SPG en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van je nieuwe werkgever.

Klein pensioen
Is je ouderdomspensioen kleiner dan € 497,27 (2020) per jaar en je bent uit dienst gegaan voor 1-1-2018, dan kunnen wij je pensioen twee jaar later afkopen. Behalve als je het pensioen meeneemt naar een nieuwe werkgever.

Is je ouderdomspensioen kleiner dan € 497,27 (2020) per jaar en je bent uit dienst gegaan vanaf 1-1-2018, dan wordt je pensioen automatisch overdragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. 

Ben je na 1-1-2018 uit dienst gegaan en is je opgebouwde pensioen kleiner dan € 2,- bruto per jaar, dan komt dit pensioen - alsmede het bijbehorende opgebouwde spaarPartnerpensioen - te vervallen. 

Meer informatie over waardeoverdracht vind je in het pensioenreglement.

 
ruilen_ouderdoms_partner

Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen
Indien je tijdens je dienstverband een risicoPartnerpensioen verzekerd had, dan vervalt deze risicodekking bij uitdiensttreding en bij pensionering. Bij uitdiensttreding en bij pensionering wordt door SPG automatisch een deel van het ouderdomspensioen omgezet in een hoger partnerpensioen ten behoeve van je partner, zodat het partnerpensioen 70% bedraagt van het ouderdomspensioen dat na de omzetting resteert. Je kunt hiertegen bezwaar maken.

Indien je tijdens je dienstverband geen risicoPartnerpensioen verzekerd had, kun je óók verzoeken om een dergelijke omzetting van ouderdoms- in partnerpensioen. Andere verhoudingen zijn ook mogelijk. Het partnerpensioen bedraagt echter maximaal 70% van het ouderdomspensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om wel of niet uit te ruilen, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het uitruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

 
ruilen_partner_ouderdom

Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen
Op de pensioeningangsdatum kun je eenmalig het opgebouwde spaarPartnerpensioen geheel of gedeeltelijk omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Dit kan als je geen partner hebt. Indien je wel een partner hebt, dan moet de partner voor akkoord tekenen.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om wel of niet uit te ruilen, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het uitruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

 
vervroegen_uitstellen

Eerder stoppen met werken
Je kunt er voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan dan op je 68ste jaar. Hoe eerder je stopt hoe lager het pensioen wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen:

 • De pensioenopbouw stopt eerder en
 • Het ouderdomspensioen wordt langer uitgekeerd.

Dat betekent dus dat je ouderdomspensioen lager wordt. Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW mogelijk later ingaat dan je vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer voor jou de AOW ingaat.
Als je eerder met pensioen wilt gaan, moet je dat schriftelijk zes maanden voor de gewenste pensioendatum aan het pensioenfonds kenbaar maken. De keus die je dan maakt, is onherroepelijk.

Deeltijdpensioen
Als je wel eerder dan op je 68ste jaar meer vrije tijd wilt, maar nog niet volledig wilt stoppen met werken, dan is deeltijdpensioen een interessante mogelijkheid. Je gaat dan voor een deel van je werktijd met pensioen. Voor het andere deel blijf je werken en voor dat deel blijf je pensioen opbouwen. Je totale pensioen wordt lager.
Je dient deeltijdpensioen zes maanden van tevoren aan te vragen. Je dient dan op te geven voor welk deel van je dienstverband met pensioen wilt gaan en voor welk deel je blijft werken. Je werkgever moet het met die keuze eens zijn.

Later met pensioen
Bij Sweco Nederland beëindigt het dienstverband uiterlijk op de AOW-leeftijd. Je pensioen gaat in principe in op de 68-jarige leeftijd. Je kunt er echter voor kiezen om het pensioen later te laten ingaan. Je opgebouwde ouderdomspensioen wordt dan verhoogd. Uitstel van je pensioen is alleen mogelijk indien dit binnen de fiscale regelgeving past. Je dient dit uitstel uiterlijk zes maanden voor je 68ste jaar aan te vragen bij SPG.
Meer informatie over de keuzemogelijkheden vind je in het pensioenreglement.

 
hoog_laag_laag_hoog

Hoog-Laag en Laag-Hoog
Je kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is je ouderdomspensioen lager dan het oorspronkelijk levenslange ouderdomspensioen zoals dat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.
Je kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heb je bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan het oorspronkelijke levenslange ouderdomspensioen zoals dat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. Bij deze uitruil mag de lagere uitkering niet minder dan 75% van de hogere uitkering bedragen. Je dient deze uitruil minstens zes maanden voor de gewenste pensioendatum aan te vragen.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je hier eenmaal voor gekozen hebt, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie vind je in het pensioenreglement.

 
uitkeringszekerheid_risico

Pensioen zeker?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die je pensioen bedreigen. SPG voert een beleid waarbij het alle mogelijke risico’s zo goed mogelijk in kaart probeert te brengen en die risico’s zo veel mogelijk probeert te beheersen. Toch kunnen er onverwachte, heftige ontwikkelingen zijn die mogelijk kunnen leiden tot een tekort zodat SPG maatregelen moet treffen om dit tekort op te heffen. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Bijvoorbeeld de snellere stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. SPG moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.
 • De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld SPG ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.
 • Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt SPG ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Er zijn nog meer risico’s waar SPG rekening mee moet houden om je pensioen zo goed mogelijk te beschermen. SPG moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van SPG vind je in het jaarverslag.
 
waardevast

Indexatie
SPG probeert het pensioen van de gepensioneerden, van de gewezen deelnemers en van deelnemers elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie (ook wel toeslagverlening genoemd).
Indexatie kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Het bestuur beslist daarom jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en aanspraken worden aangepast.

Als het dus financieel tegenzit, kan het zo zijn dat SPG niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat de koopkracht van je pensioen minder wordt.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor de deelnemers niet geïndexeerd:

Jaar          Indexatie SPG      Stijging van de prijzen*

2020              0,00%                        1,64%
2019              0,00%                        1,47%
2018              0,00%                        1,47%
2017              0,00%                       -0,01%

* Deze cijfers zijn overgenomen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verwachting voor de komende jaren
De kans op indexatie in de komende jaren is helaas weer verder weg dan vorig jaar. Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van pensioenen, met name de lage rente, is het onduidelijk of we uw opgebouwde pensioen de komende jaren niet hoeven te korten. We kunnen een korting van uw opgebouwde pensioen in de komende jaren dan ook niet uitsluiten.

Meer informatie over het indexatie vind je in het pensioenreglement.

 
tekort

Tekorten
Het kan gebeuren dat SPG ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. SPG heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is om de tekortsituatie te beëindigen. Sweco Nederland stort geen geld bij als er een tekort is. Na de premiebetaling heeft Sweco Nederland aan alle verplichtingen voldaan. Als we een tekort hebben, moeten wij het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd verlagen. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Verwachting voor de komende jaren
De kans op indexatie in de komende jaren is helaas weer verder weg dan vorig jaar. Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van pensioenen, met name de lage rente, is het onduidelijk of we uw opgebouwde pensioen de komende jaren niet hoeven te korten. We kunnen een korting van uw opgebouwde pensioen in de komende jaren dan ook niet uitsluiten.

 

Meer informatie vind je in het pensioenreglement.

 
kosten

Kosten
SPG maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en het bijhouden van de website.
Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. SPG betaalt bijvoorbeeld partijen om het vermogen te beheren. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vind je informatie over financiële gang van zaken en dus ook de kosten van SPG.

 
waardeoverdracht actie

Als je van baan verandert
Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat vraag je aan je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Laat je hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van SPG en van je mogelijke nieuwe pensioenuitvoerder en van de inhoud van je oude en je nieuwe pensioenregeling. Als je besluit tot waardeoverdracht, geef dit dan aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder.

Meer informatie over waardeoverdracht vind je in het pensioenreglement.

 
arbeidsongeschiktheidspensioen actie

Arbeidsongeschikt?
Als je onder het huidige pensioenreglement arbeidsongeschikt raakt én het UWV bevestigt die arbeidsongeschiktheid in een beschikking dan kom je mogelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen en voor voortzetting van je pensioenopbouw tijdens je arbeidsongeschiktheid.
Het is belangrijk dat je het pensioenfonds informeert over (de wijzigingen in) je arbeidsongeschiktheid.

Alle details over arbeidsongeschiktheid en pensioen vind je in het pensioenreglement.

 
samenwonen_trouwen actie

Trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap
Je pensioenregeling voorziet in de opbouw van een verplicht spaarPartnerpensioen. Dat betekent dat je partner een uitkering van SPG krijgt na je overlijden. Tijdens je dienstverband heb je mogelijk nog niet veel spaarPartnerpensioen opgebouwd.
Het is daarom belangrijk als je voor je partner vrijwillig aanvullend een risicoPartnerpensioen afsluit.

Trouwen of geregistreerd partnerschap
Indien je huwt of je een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft je je niet aan te melden voor het risicoPartnerpensioen. SPG krijgt hiervan een bericht van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en we melden je partner dan automatisch aan voor deze verzekering. Je kunt je wel afmelden indien je deze verzekering niet wenst (door invulling van de Verklaring risicoPartnerpensioen). Als je niets doet, dan is je risicoPartnerpensioen gewoon verzekerd voor je partner als je overlijdt. De premie wordt ingehouden op je bruto loon.

Samenwonen
Als je samenwoont zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, kan je partner ook aanspraak maken op een partnerpensioen. Je kunt je hier dan voor aanmelden (door invulling van de Verklaring risicoPartnerpensioen) en door het overleggen van een notariële samenlevingsovereenkomst.

Kijk voor meer informatie in het pensioenreglement.

 
scheiden actie

Uit elkaar
Wanneer jij en je partner besluiten uit elkaar te gaan, is het belangrijk om ook naar je pensioen te kijken. Een scheiding kan namelijk grote gevolgen hebben voor je pensioen.

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap
Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap en ga je scheiden, dan heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. De verdeling van ouderdomspensioen heet ook wel verevening van het ouderdomspensioen. Eén van beiden dient binnen twee jaar het verzoek tot verevening van het ouderdomspensioen in te dienen bij SPG. Na deze twee jaar moet je zelf met je ex-partner de verdeling van het ouderdomspensioen regelen. Als je ex-partner het verzoek tot verevening op tijd heeft ingediend, krijgt hij of zij recht op het verevende deel van het ouderdomspensioen als jij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als je partner ook werkt en pensioen opbouwt, heb je evenzo recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen van je partner.

Naast de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen, heeft je ex-partner ook recht op het spaarPartnerpensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit noemen we een bijzonder partnerpensioen. Het wordt levenslang uitgekeerd aan je ex-partner na jouw overlijden.

Bij samenwonen
Woonde je samen op basis van een samenlevingscontract? Dan heeft het einde van je relatie geen gevolgen voor je ouderdomspensioen maar wel voor het partnerpensioen. Je ex-partner heeft dan recht op het spaarPartnerpensioen dat je hebt opgebouwd tijdens de periode van het begin tot het eind van je relatie. Als je SPG op de hoogte stelt van het eind van je relatie, zorgt SPG ervoor dat je ex-partner een aanspraak krijgt op dit spaarPartnerpensioen. Dit noemen we een bijzonder partnerpensioen. Het wordt levenslang uitgekeerd aan je ex-partner na jouw overlijden.

Jij en je ex-partner kunnen besluiten andere afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Die afspraken dienen dan te worden vastgelegd in een scheidingsconvenant.

Alle regels over pensioen en scheiding vind je in het pensioenreglement.

 
verlof actie

Verlof
Tijdens je ouderschapsverlof, onbetaald verlof, levensloopverlof, of tijdens je sabbatical kun je ervoor kiezen om je pensioenregeling voort te zetten. De premie komt volledig voor eigen rekening en dient voorafgaand aan het verlof te worden betaald.

Je kunt onderscheid maken tussen:

 • risicoPartnerpensioen
 • Ouderdomspensioen en spaarPartnerpensioen

De dekking van het wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft tijdens het verlof in stand.

Alle regels over verlof vind je in het pensioenreglement.

 
buitenland actie

Verhuizen
Binnen Nederland
Als je verhuist binnen Nederland hoef je niks door te geven aan de SPG omdat dit automatisch gebeurt. Let op, je moet dit wel altijd doorgeven aan je werkgever.

Buiten Nederland
Woon je in het buitenland en ga je verhuizen of verhuis je naar het buitenland geef een adreswijziging dan altijd door aan de SPG en je werkgever. Een vertrek naar het buitenland kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van je AOW. Kijk daarvoor op www.svb.nl.

 
werkloos actie

Werkloos
Als je werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Je houdt wel recht op aanspraken op ouderdomspensioen en spaarPartnerpensioen die je tot het moment van je ontslag hebt opgebouwd. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je pensioen voor jezelf in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je werkloosheid. Deze informatie krijgen wij van de werkgever.

 
mijnpensioenoverzicht actie

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl is een gezamenlijk initiatief van alle pensioenuitvoerders en de overheid. Op die website vind je niet alleen de meeste actuele gegevens van je pensioen bij SPG, maar ook van je opgebouwde pensioenaanspraken bij al je vorige pensioenuitvoerders en de AOW. Je hebt daar dus je complete pensioenplaatje zowel in bruto- als in netto bedragen in één overzicht. Om te kunnen inloggen heb je een DigiD nodig. Dit is een digitale identiteitscode die je kunt aanvragen via de website www.digid.nl. Het is verstandig om minstens één keer per jaar in te loggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl om te zien hoe je pensioen ervoor staat. Voldoen de cijfers die je daar ziet niet aan je wensen en verwachtingen? Dan kun je daar misschien zelf nog iets aan doen door bijvoorbeeld extra te sparen voor je oudedag. In de komende jaren wordt www.mijnpensioenoverzicht.nl uitgebreid met meer informatie over keuzes rond je pensioen. Het is dus goed als je de weg naar deze belangrijke website weet te vinden.

 
keuze actie

Keuzemogelijkheden
De pensioenregeling van SPG biedt je verschillende keuzemogelijkheden zoals deeltijdpensioen of eerder of later met pensioen gaan. Je kunt een deel van je ouderdomspensioen omwisselen voor een hoger partnerpensioen of omgekeerd je opgebouwde partnerpensioen geheel of gedeeltelijk omwisselen voor een hoger ouderdomspensioen.
Verder kun je eerst een aantal jaren een hoger ouderdomspensioen krijgen en vervolgens levenslang een lagere uitkering of omgekeerd. In de eerste laag van het pensioenoverzicht vind je deze mogelijkheden onder de kop ‘Welke keuzes heb je zelf’. Vervolgens kun je per onderwerp doorklikken naar meer informatie over deze keuzemogelijkheden.

 
vragen actie
Neem contact met ons op als je vragen hebt :
Stichting Pensioenfonds Grontmij
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt
088-811 58 51
Pensioenfonds@grontmij.nl
 

Meer weten over je pensioen? Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de betreffende onderwerpen te gaan. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT